www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמי אנחנותחומי פעילותתחומי פעילות

תחומי פעילות

חברת "איילון" ביטוח עוסקת במגוון ענפי הביטוח:  

ביטוח חיים

תחום זה כולל ביטוחי חיים המספקים כיסוי לאירועים ביטוחיים הנובעים מסיכונים שונים, כגון: מוות, נכות, אובדן כושר עבודה, בריאות, מחלות קשות וכו' (להלן: "ריסק"). בתחום ביטוח החיים ישנן תוכניות ביטוח המשלבות בתוכן מרכיב של צבירה כספית (להלן: "חסכון"). השילוב בין שני המרכיבים (ריסק וחסכון) תלוי במבוטח ומותאם לצרכיו האישיים. חלק מהביטוחים נמכרים כביטוחים עצמאיים וחלק מהביטוחים נמכרים כביטוחים נלווים.

 

ביטוח רכב חובה

ביטוח זה מבטח נזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים. על פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל – 1970 לא יעשה שימוש כלשהו ברכב מנועי מסוג כלשהו בלי קיום ביטוח רכב חובה בתוקף. הביטוח מכסה את הנהג, הנוסעים וצד ג'. הכיסוי הביטוחי מבוסס על עילת התביעה, כפי שהוגדרה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 (להלן: "החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים").

 

ביטוח רכב רכוש

ביטוח רכב רכוש בא לבטח את נזקי הרכוש לרכב המבוטח ולנזקי רכוש לצד ג'. ביטוח זה כולל הן ביטוח מקיף והן ביטוח נזקי רכוש לצד ג'. ביטוח רכב רכוש הוא ביטוח הרשות הנפוץ ביותר בביטוח כללי ומהווה מרכיב חשוב בתיק הביטוח של רוב המבטחים.

 

ביטוחי חבויות

ביטוחי חבויות מיועדים לכיסוי חבותו על–פי דין של מבוטח בגין נזק שעלול להיגרם על ידו לצד שלישי כלשהו (למעט ביטוח רכב חובה). בכלל זה נמנים המוצרים הבאים:

·        ביטוח חבות מעבידים

·        ביטוח חבות כלפי צד ג'

·        ביטוח אחריות מקצועית (כולל ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה)

·        ביטוח חבות המוצר

 

ביטוחי רכוש אחרים

ביטוחי רכוש אלה מיועדים להעניק למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכושו. הסיכונים העיקריים המכוסים בפוליסות בתחום ביטוחי הרכוש הינם סיכוני אש, התפוצצות, פריצה/גניבה, רעידת אדמה ונזקי טבע. ביטוחי הרכוש כוללים לעיתים כיסוי לנזק תוצאתי (אובדן רווחים) עקב הנזק הפיזי לרכוש.

 

סוגי הביטוח העיקריים בענף זה הינם:

·         ביטוחי דירות

·         ביטוחי בתי עסק

·         ביטוחים הנדסיים

·         עבודות קבלניות

·         מטענים בהובלה (ימית, יבשתית, אוירית)

·         וכד'.

 

במרבית המקרים, הפוליסות בביטוחי רכוש מונפקות לפרק זמן של שנה. כמו כן, במרבית המקרים, תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח.

 

 
 

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים