www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמי אנחנוחברי הוועדותחברי הוועדות

חברי הוועדות

חברי הוועדות באיילון

ועדת ביקורת
מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה

1.מר אבי יהב – יו"ר (דח"צ)

2.גב' איריס דנון (דח"צ)

3.רו"ח איתן לוי (דח"צ)

 

 

ועדת תגמול
מתכנסת לפחות אחת לשנה וכן לפי הצורך

1.מר אבי יהב – יו"ר (דח"צ)

2.רו"ח איתן לוי (דח"צ)

3.גב' איריס דנון (דח"צ)

4.גב' נחמה רחמני-סברון

 

 

ועדת מאזן
מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה

1.מר אבי יהב – יו"ר (דח"צ)

2.גב' איריס דנון (דח"צ)

3.רו"ח איתן לוי (דח"צ)

4.גב' טלי בליש-מישוד

 

 

ועדת סולבנסי וניהול סיכונים
מתכנסת לפחות פעמיים בשנה

1.נחמה רחמני-סברון

2.גב' טלי בליש-מישוד

 

 

ועדה לאסטרטגיה עסקית
מתכנסת לפי הצורך

1.מר אבי יהב – יו"ר (דח"צ)

2.מר לוי רחמני

 

 

ועדת שירות

מתכנסת כארבע פעמים בשנה 
1.רו"ח איתן לוי - יו"ר (דח"צ)

2.גב' נחמה רחמני-סברון

 3.מר אבי יהב (דח"צ)

 

 

ועדה מייעצת לדירקטוריון לנושאי היערכות לשעת חירום:
מתכנסת כפעמיים בשנה

1.מר משה טיומקין – יו"ר

2.גב' נחמה רחמני-סברון

 

ועדת השקעות משתתפת
מתכנסת אחת לשבועיים
1.מר מולי רבינא - יו"ר (נח"צ)
2.מר דרור נגל (נח"צ)
3.מר יונתן דולברג
4.מר אליעזר כרמל
5.פרופ' דן וייס


ועדת השקעות נוסטרו
מתכנסת כאחת לחודש
1.מר אהרון הילדסהיימר
2.מר יניב פגוט
3.מר שלמה גרופמן


ועדת משנה אשראי
מתכנסת לפי הצורך
1.גב' רחל בן עזרא – יו"ר
2.מר חגי מילר
3.מר שלמה גרופמן

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים