www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמי אנחנונגישות באיילוןנגישות באיילון

נגישות באיילון

דבר הארגון
ארגוננו פועל ומקדם את נושא הנגישות בליווי עמותת נגישות ישראל. אנו רואים בלקוחות עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה לנכסי ושרותי הארגון. אנו פועלים עפ"י המוגדר בחקיקת הנגישות ואף מעבר לנדרש. עפ"י חקיקה זו נכסינו מונגשים בהדרגה כמוגדר בתקנות הנגישות. נושאים בתחום נגישות השירות מבוצעים בלוח זמנים המוגדר בתקנות נגישות לשירות. חלק זה באתר מטרתו ליידע אותך כיצד ניתן ליהנות מהסדרי הנגישות של הארגון.מטרתנו לאפשר לכל לקוח, עם או בלי מוגבלות, שירות שוויוני ונגיש.


מוקד שירות נגיש
נתבי השיחות במוקד השירות נגישים.
במידה והינך זקוק/ה לחלופות למוקד השירות, שלא באמצעות הטלפון, ניתן לפנות למוקד השירות בימים א - ה, בין
השעות 08:00-17:00 וביום ו בין השעות 08:00-13:00, באמצעים הבאים:
פקס:03-7569560
דוא"ל:
moked@ayalon-ins.co.il


הזמנת שירות גרירה ב SMS
לכל לקוח הזקוק לשירותי גרירה או שירותי דרך, ושקיים עבורו קושי בפנייה למוקד טלפוני, ניתן להזמין שירות דרך/גרירה בפנייה באמצעות
SMS/ מסרון מטלפון הנייד למספר 054-2149310. בפנייה ב SMS/מסרון יש לפרט שם פונה, שם המבוטח, מספר סלולארי, כתובת מייל ומספר רישוי רכב עבורו אתם מבקשים שרות והכתובת בה נמצא הרכב, הערות נוספות ככל שישנן.


נגישות בסניפים
סניפינו עוברים תהליך הנגשה כפי שמוגדר על פי החוק. לשימושך מצורפת טבלת נגישות הסניפים.


פניות בנושא התאמות נגישות
קבוצת איילון תשמח לקבל פניות מידע ו/או הצעות שיפור על מנת לשפר את השירות ללקוח. זאת, בימים א-ה, בין השעות
08:00-17:00. את הפעילות בנושאים חשובים אלו בקבוצה מרכז רכז הנגישות שלנו, שפרטיו:
שם: אנדריי גרודנוב
טלפון: 1-700-72-72-27
פקס- 03-5755564
דוא"ל:
negishut@ayalon-ins.co.il
(*רכז הנגישות אנדריי אינו אמון על טיפול בתביעות בחברה אלא על נושא הנגישות בלבד)

קישורים שימושיים
נגישות ישראל

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  
נגישות הסניפים

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים