www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמי אנחנוחזון וייעודחזון וייעוד

חזון וייעוד

הצד האנושי של הביטוח

מתוקף אופיו המיוחד של ענף הביטוח המתבסס על אמון מקסימלי בין הצדדים לעיסקה, והמומחיות הגבוהה הנדרשת לניהול עסקי ביטוח, מטפחת החברה את ההון האנושי.

איכות כח האדם בחברה הינה מעל לממוצע בענף. החברה פועלת לשמר ולפתח יתרון יחסי בענף.

עובדי החברה מועסקים בחוזה עבודה אישי והתקדמותם בחברה ותגמולם הינו על בסיס אישי ועל פי מידת תרומתם והשקעתם חברה.

החברה מטפחת את אופיה המשפחתי והקשר החם והרציף עם סוכני הביטוח הנאמנים המלווים את פעילותה שנים רבות. שאיפתה של איילון - להיות חברת הביטוח המבוקשת ע"י:
מבוטחים,
סוכנים,
עובדים,
ספקים,
והאיכותיים שבהם!

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים