www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחארכיון פוליסותביטוח אלמנטריארכיון ביטוח אלמנטרי

ארכיון ביטוח אלמנטרי

בארכיון זה ניתן למצוא את כל כתבי הפוליסה שהיו בשימוש בשלוש השנים האחרונות באיילון, והוחלפו במהדורות מעודכנות. על מנת לצפות בפוליסות העדכניות ניתן לגשת למדור ביטוחים באתר זה.

  

אופן החיפוש
לרשותכם מנוע חיפוש על מנת להקל עליכם את איתור נספחי הפוליסות.

 

באפשרותכם לחפש באחד או בכמה מהשדות הבאים:

  • סוג התכנית - דירה, רכב, שיניים, עסק, חבויות ואחריות, הנדסיים, אחרים. בחירה של הכל תציג את כל הסוגים.
  • תאריך תחילה - שנה וחודש
  • תאריך סיום - שנה וחודש
  • נספחים - שדה לא פעיל
  • תוכנית הביטוח - שם הפוליסה

 לחיצה על שמה של תכנית ביטוח תציג את התכנית במלואה.

 

תוצאות החיפוש
על מנת לקבל רשימה של כל הפוליסות הקיימות בארכיון עליכם לבחור ב:

  • סוג התכנית:  הכל (ברירת המחדל)
  • תאריך תחילה:  שנה - 1988, חודש - 01 (ברירת המחדל) 
  • תאריך סיום:  שנה -  2006, חודש - 12

 ניתן למיין את התוצאות עפ"י שם התכנית, תאריך תחילה ותאריך סיום באמצעות לחיצה על כותרות


סוג תוכנית תאריך תחילה תאריך סיום נספחים תוכנית ביטוח
 

   

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים