www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחהגשת בקשה לתשלומי ביטוחביטוח כללידירהדירה

דירה

הגשת בקשה לתשלומי תגמולי ביטוח
פרצו לביתכם וגנבו את רכושכם? איבדתם פריט רכוש שהיה מבוטח? בוודאי תרצו לקבל פיצוי הולם במהירות האפשרית. בכדי שבקשתכם תטופל במהירות ויעילות, עליכם לספק לנו את המסמכים הבאים המצוינים בטפסים המפורטים מטה (ישירות או באמצעות סוכן הביטוח):
לפרטים נוספים 
הגשת בקשה לתשלומי תגמולי ביטוח משכנתא
מבוטחים בביטוח משכנתא וארע נזק מבוטח? בוודאי תרצו לקבל פיצוי הולם במהירות האפשרית. בכדי שבקשתכם תטופל במהירות ויעילות, עליכם לספק לנו את המסמכים הבאים המצוינים בטפסים המפורטים מטה (ישירות או באמצעות סוכן הביטוח):
לפרטים נוספים 

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים