www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחהגשת בקשה לתשלומי ביטוחביטוח כלליעסקעסק

עסק

במידה ואירע נזק הקשור עם בית העסק שלך ובכדי שבקשתכם תטופל במהירות ויעילות, עליכם לספק לנו טופס תביעה מלא וחתום (ישירות או באמצעות סוכן הביטוח). מצ"ב טופס תביעה.

 

טלפון לבירורים: 03-7569666

פקס:                
03-7569578


בדואר:  
איילון חברה לביטוח,

            מחלקת תשלומי ביטוח רכוש,

            רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן.

 

 

 

  
הודעת אובדן או נזק לרכוש

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים