www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחהגשת בקשה לתשלומי ביטוחביטוח כלליחבות מעבידיםאופן הגשת בקשה לתשלומי תגמולי ביטוח - נפגעי עבודה (חבות מעבידים)

אופן הגשת בקשה לתשלומי תגמולי ביטוח - נפגעי עבודה (חבות מעבידים)

נפגעתם חלילה בתאונת עבודה ונגרמו לכם נזקים בשל כך?

בוודאי תרצו לקבל פיצוי הולם במהירות האפשרית. בכדי שבקשתכם תטופל במהירות ויעילות,
עליכם לספק לנו את המסמכים הבאים:

בבקשה לתשלומי תגמולי ביטוח המוגשת ע"י סוכן או נפגע:

1.       טופס הודעה ממולא לפרטיו (כולל התייחסות לנושא הזיקה למוסד לביטוח לאומי).

2.       תיעוד רפואי רלוונטי.

3.       אישורים רלוונטיים אודות גובה השכר, תקופת ההיעדרות, אישור מעביד אודות אי קבלת שכר בתקופת אי
 הכושר וכיוצ"ב.

 

אם אין ברשות הפונה את מלוא המסמכים עם פנייתו הראשונה- הוא מוזמן להמציאם בהמשך.

 

פנייה ראשונית הנעשית ע"י עו"ד בשם נפגע - כנ"ל.

את הפנייה ניתן להעביר:

  • בדואר: איילון חברה לביטוח, מחלקת תשלומי ביטוח, מדור חבויות גוף, רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן.
  • באמצעות שליח
  • בפקס: 03-7569520.

 

  להורדת טופס הודעה על תאונה בעבודה (אחריות מעבידים)
  טופס הודעה על תאונה בעבודה (אחריות מעבידים)

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים