www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחהגשת בקשה לתשלומי ביטוחביטוח כללימטען חו"להגשת בקשה לתשלומי תגמולי ביטוח - מטען חו"ל

הגשת בקשה לתשלומי תגמולי ביטוח - מטען חו"ל

נסעתם לחו"ל ואיבדתם פריט רכוש שהיה מבוטח? רכושכם ניזוק? בוודאי תרצו לקבל פיצוי הולם במהירות האפשרית. בכדי שבקשתכם תטופל במהירות וביעילות, עליכם לספק לנו את המסמכים הבאים:

טלפון לבירורים: 03-7569666

פקס:              
03-7569578


בדואר:  
איילון חברה לביטוח,

            מחלקת תשלומי ביטוח רכוש,

            רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן.

 

 

  
מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור + מסמך הליך בירור ויישוב תביעה דירה – מבוטח/נסיעות לחו"ל – פברואר 2017
מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור + מסמך הליך בירור ויישוב תביעה דירה – מבוטח/נסיעות לחו"ל – ספטמבר 2016
מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור + מסמך הליך בירור ויישוב תביעה דירה צד ג' (רכוש/גוף) – ספטמבר 2016
הנחיות בגין נזקי מטען חול
מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור + מסמך הליך בירור ויישוב תביעה דירה –מבוטח/נסיעות לחו"ל – אפריל 2016
מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור - רכוש 1.3.12
מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור - רכוש 1.6.11

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים