www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחהגשת בקשה לתשלומי ביטוחביטוח כללירכברכב - הגשת בקשה לתשלומי ביטוח

רכב - הגשת בקשה לתשלומי ביטוח

ביטוח כללי -כללים ליישוב תביעות
לפרטים נוספים 
תשלום תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית
לפרטים נוספים 
הגשת בקשה לתשלומי תגמולי ביטוח במקרה של נזק חלקי
רכבכם היה מעורב בתאונה וניזוק? בוודאי תרצו לקבל פיצוי הולם במהירות האפשרית. בכדי שבקשתכם לתשלומי ביטוח תטופל במהירות ויעילות, עליכם לספק לנו את המסמכים הבאים הרשומים בטפסים המפורטים מטה (ישירות או באמצעות סוכן הביטוח):
לפרטים נוספים 
הגשת בקשה לתשלומי ביטוח במקרה של גניבת רכב
רכבכם נגנב? בוודאי תרצו לקבל פיצוי הולם במהירות האפשרית. בכדי שבקשתכם תטופל במהירות ויעילות, עליכם לספק לנו את המסמכים הבאים הרשומים בטפסים המפורטים מטה (ישירות או באמצעות סוכן הביטוח):
לפרטים נוספים 
הגשת בקשה לתשלומי ביטוח במקרה של אובדן כללי ("טוטל לוס")
רכבכם היה מעורב בתאונה וניזוק כליל? בוודאי תרצו לקבל פיצוי הולם במהירות האפשרית. בכדי שבקשתכם לתשלומי ביטוח תטופל במהירות ויעילות, עליכם לספק לנו את המסמכים הבאים הרשומים בטפסים המפורטים מטה (ישירות או באמצעות סוכן הביטוח):
לפרטים נוספים 
הגשת בקשה לתשלומי ביטוח מצד ג' כנגד איילון חברה לביטוח
רכבכם היה מעורב בתאונה עם רכב המבוטח באיילון וניזוק? בוודאי תרצו לקבל פיצוי הולם במהירות האפשרית. בכדי שבקשתכם לתשלומי ביטוח תטופל במהירות ויעילות, עליכם לספק לנו את המסמכים הבאים הרשומים בטפסים המפורטים מטה (ישירות או באמצעות סוכן הביטוח):
לפרטים נוספים 
   הבא 1 , 2

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים