www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחהגשת בקשה לתשלומי ביטוחביטוח בריאותהגשת בקשה לתשלומי ביטוח

הגשת בקשה לתשלומי ביטוח

כל המידע הנדרש לגבי אופן הגשת בקשה לתשלומי ביטוח בתחום ביטוח הבריאות לרבות הטפסים הרלבנטיים
ביטוח בריאות – מידע כללי לגבי הגשת בקשה לתשלומי ביטוח
לפרטים נוספים 
תשלום תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית
לפרטים נוספים 
מידע סטטיסטי
לפרטים נוספים 
תשלום תגמולי ביטוח עבור ניתוחים פרטיים בארץ /טיפול מחליף ניתוח
לפרטים נוספים 
תשלום תגמולי ביטוח עבור השתלות/ניתוחים/טיפולים בחו"ל
לפרטים נוספים 
   הבא 1 , 2 , 3

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים