www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחהגשת בקשה לתשלומי ביטוחביטוח חייםביטוח חיים - הגשת בקשה לתשלומי ביטוח

ביטוח חיים - הגשת בקשה לתשלומי ביטוח

כל המידע הנדרש לגבי אופן הגשת בקשה לתשלומים בביטוח חיים לרבות הטפסים הרלבנטיים
ביטוח חיים - נוהל הגשת בקשה לתשלומי ביטוח
מידע כללי לגבי הגשת בקשה לתשלומי ביטוח
לפרטים נוספים 
מידע סטטיסטי
לפרטים נוספים 
בקשה לתשלומי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה
מידע לגבי הגשת בקשה לתשלומי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה.
לפרטים נוספים 
בקשה לתשלומי ביטוח בגין נכות מתאונה
מידע לגבי אופן הגשת בקשה לתשלומי ביטוח בגין נכות מתאונה.
לפרטים נוספים 
בקשה לתשלומי ביטוח בגין מקרה מוות
מידע לגבי אופן הגשת בקשה לתשלומי ביטוח בגין מקרה מוות
לפרטים נוספים 
   הבא 1 , 2

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים