www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחנתונים כספייםחובות בעייתייםחובות בעייתיים

חובות בעייתיים

חובות בעייתיים

מסגרת כללית של היערכות הגוף המוסדי לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים

בעקבות הצורך הגדל בהגברת הפיקוח על מתן האשראי בגופים המוסדיים, ובהמשך לחוזר גופים מוסדיים 2009-9-7 (טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב) הקימה קבוצת איילון (הכוללת את כל הגופים המוסדיים הנמנים על קבוצת איילון – איילון חברה לניהול קופות גמל, איילון פנסיה, מגן זהב ואיילון חברה לביטוח), תשתית ארגונית לטיפול בחובות בעייתיים. במסגרת זו הגדירה  הקבוצה הליכי עבודה, הגדירה נוהל טיפול בחובות בעייתיים והקימה צוות טיפול בחובות בעייתיים (פורום חוב), הכול במטרה למקסם את החזר החוב ולעמוד בהגדרות החוזר.

 

קבוצת איילון רואה בעמידת הלווים בהתחייבויותיהם אבן יסוד בתפקוד של שוק הון יעיל.

 

 

זיהוי חוב כבעייתי

הוגדר צוות האחראי על ניתוח והערכת חוב. צוות זה אחראי על ניתוח שוטף של כל החוב הקיים בגופים המוסדיים בקבוצה, וכן על ניתוח כל חוב חדש שניתן במסגרת השקעות הקבוצה.

בדיקת האשראי וסיווגו לרמות הסיכון מתבצעת הן באופן כמותי באמצעות מעקב אחר הדוחות הכספיים השוטפים של החברות ואיתור סימני אזהרה בדוחות אלו והן באופן איכותי  באמצעות מעקב אחר מאפייני המיקרו של החברות ואחר המקרו של הענף, הסביבה העסקית והמשק בהם החברות פועלות.

 

פורום החוב

פורום החוב הוקם כדי לטפל בנושא החובות הבעייתיים, לקבל את הנתונים והניתוחים מהצוות המזהה את החובות הבעייתיים, לסווג את החובות לחובות בהשגחה מיוחדת, חובות בפיגור וחובות מסופקים,  ולהמליץ לוועדת האשראי ולוועדת ההשקעות לגבי דרכי הטיפול בחובות אלו. פורום החוב קובע את דרכי הפעולה במסגרת ההגעה להסדר.

הפורום מורכב מבעלי תפקידים בחברה שיש להם מומחיות וניסיון מוכחים בתחום האשראי או ההשקעות, ובו לפחות שני בעלי תפקידים שאינם עוסקים בייזום ובהקצאת אשראי.

פורום החוב מדווח באופן שוטף אחת לרבעון לוועדת האשראי ולוועדת ההשקעות אודות מצב החוב. בקרות מקרים מיוחדים מתבצע דיווח מיידי לוועדות אלו.

 

 

עקרונות פעולה בהסדר אגרות חוב

  • הקפדה על כך שלא תהיה מחילה על חוב, ובמקרים בהם מתחייבת מחילה קבלת פיצוי מתאים בדמות העלאת שיעור הריבית ו/או הגדלת הביטחונות ו/או קבלת פיצוי של מכשירים הוניים המאפשרים השתתפות בעליית ערך עתידית.
  • תרומה של בעלי השליטה להסדר החוב, באמצעות הזרמת כספים חדשים לחברה או בהפיכת כל חוב או התחייבות כלפיהם לנחות ביחס להתחייבות למחזיקי אגרות החוב.
  • החברה תיטול על עצמה מגבלות כללי ממשל תאגידי שיאפשרו שקיפות ובקרה על הנעשה בחברה.
  • תמיכה בפתרונות ארוכי טווח, המשפרים את מבנה המאזן של החברה ומאפשרים לה החזרה מקסימלית של כספים, גם במחיר של הארכת משך ההחזר של החוב.
  • הגדרות מדויקות של אופן הטיפול בהפרות אפשריות עתידיות של תנאי אגרות חוב.
  • הגדרת תנאים פיננסיים (Covenants) שבהם החברה צריכה לעמוד.

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים