www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחנתונים כספייםאסיפות וממשל תאגידיהשתתפות באסיפות כלליות

השתתפות באסיפות כלליות

  
אמות מידה ממשל תאגידי
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי- מדיניות הצבעה בעת הפעלת Proxy אסיפות כלליות
נספח עדכון מדיניות הצבעה של אנטרופי לשנת 2016- ריכוז שינויים
עדכון למדיניות ההצבעה בעקבות תיקון 16 לחוק החברות
הצהרה על מדיניות ההצבעה באסיפות כלליות בחברות שניירות הערך שלהן מוחזקים על ידי גופים מוסדיים באיילון
נספח א'- מדיניות הצבעה גופים מוסדיים באיילון

  
איילון חברה לביטוח - השתתפות באספות כלליות 28.4.16
איילון חברה לביטוח - השתתפות באספות כלליות 12.6.17

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים