www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחטפסים שימושייםביטוח חייםביטוח חיים

ביטוח חיים

טפסי פדיון ועזיבת עבודה
בקשה למשיכת כספי תגמולים בביטוח מנהלים
בקשה לפדיון סילוק ביטול פוליסת פרט
כתב שיפוי המתייחס לפוליסות ביטוח מנהלים
הודעה על עזיבת מקום עבודה
בקשה למשיכת כספי תגמולים לעצמאים
הנחיות לפדיון פיצויים
בקשה לפדיון יתרון פיננסי
חרטה מבקשה לפדיון


טפסי חיתום
הצהרת בריאות מקוצרת
שאלון פיננסי
שאלון אומנים
הצהרת עישון
שאלון תחביבים


שאלונים רפואיים
שאלון FMF
שאלון אסטמה
שאלון אפילפסיה
שאלון בלוטת התריס
שאלון גב ועמוד שדרה
שאלון הפרעות בדרך העיכול
שאלון כללי לאשפוזים
שאלון כללי לתאונות
שאלון לב וכלי דם
שאלון לחץ דם
שאלון מחלות דרכי השתן
שאלון מחלות נשים
שאלון סכרת
שאלון סעיף ליקוי פסיכיאטרי


שינויים בפוליסות
טופס שינויים
הוראת קבע
כתב קבלת בעלות לפוליסה
הודעה על עדכון פרטים
מסמכים לעניין צו איסור הלבנת הון
כתב מינוי מוטבים למקרה פטירה
בקשה להסרת פרטים מהממשק האינטרנטי
טופס בקשה לשינוי מסלול השקעה איילון יתרון פיננסי
טופס שינויים בפוליסות ביטוח מנהלים ועצמאי
בקשה לקביעת מוטב בלתי חוזר
הצהרת משלם זר
טופס בקשה לשינוי מסלול השקעה פוליסל פרט
מסמך השוואת החרגות – בפוליסות ביטוח חיים
הודעת ביטול פוליסה בביטוח חיים

הצעות לביטוח
טופס הצעה לביטוח חיים ריסק

הצעה לביטוח חיים במסגרת ניוד כספים
הצעה לביטוח משקיעים בילדים
טופס הצעה - איילון יתרון פיננסי 
טופס הצעה לביטוח משכנתא
טופס הצעה לביטוח - מטריה לכל מטרה
הצעה לביטוח חיים מנהלים תגמולים לעצמאים ופרט
מסמך השוואת החרגות – בפוליסות ביטוח חיים


תביעה במקרה ביטוח
הודעה על מקרה ביטוח ע"פ פוליסת ביטוח חיים
הודעה על מקרה פטירה ע"פ פוליסת ביטוח חיים


הלוואות
בקשה והסכם לקבלת הלוואה בשעבוד פוליסות ביטוח חיים - פרט
בקשה והסכם לקבלת הלוואה בשעבוד פוליסות ביטוח חיים - מנהלים
נספח נתונים לצורך קבלת הלוואהטפסי פטקא (FATCA)
טופס W-8
טופס W-9


ייפוי כח
ייפוי כח חד פעמי ממבוטח פנסיוני – נספח א'
ייפוי כח מאת המועמד לביטוח פרט – נספח ב
ייפוי כח ממבוטח פנסיוני – נספח ב'1
ייפוי כח ממבוטח פנסיוני – נספח ב'2
הרשאה מתמשכת ממעסיק - לגורם מתפעל
ביטול הרשאה מתמשכת ממעסיק – לגורם מתפעל

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים