www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחטפסים שימושייםביטוח חייםביטוח חיים

ביטוח חיים

טפסי פדיון ועזיבת עבודה
בקשה למשיכת כספי תגמולים בביטוח מנהלים
בקשה לפדיון סילוק ביטול פוליסת פרט
כתב שיפוי המתייחס לפוליסות ביטוח מנהלים
הודעה על עזיבת מקום עבודה
בקשה למשיכת כספי תגמולים לעצמאים
הנחיות לפדיון פיצויים
בקשה לפדיון יתרון פיננסי
חרטה מבקשה לפדיון


טפסי חיתום
הצהרת בריאות מלאה
שאלון פיננסי
שאלון אומנים
הצהרת עישון
שאלון תחביבים


שאלונים רפואיים
שאלון מס 1 - FMF
שאלון מס 2 - אסטמה
שאלון מס 3 - אפילפסיה
שאלון מס 4 - בלוטת התריס
שאלון מס 5 - גב ועמוד שדרה
שאלון מס 6 - הפרעות בדרך העיכול
שאלון מס 9 - אשפוזים
שאלון מס 10 - תאונות
שאלון מס 11 - לב וכלי דם
שאלון מס 12 - לחץ דם גבוה
שאלון מס 13 - מחלות דרכי שתן
שאלון מס 14 - מחלות נשים
שאלון מס 15 - סכרת
שאלון מס 16 - סעיף ליקוי פסיכיאטרי

שינויים בפוליסות
טופס שינויים
הוראת קבע
כתב קבלת בעלות לפוליסה
הודעה על עדכון פרטים
מסמכים לעניין צו איסור הלבנת הון
כתב מינוי מוטבים למקרה פטירה
בקשה להסרת פרטים מהממשק האינטרנטי
טופס בקשה לשינוי מסלול השקעה איילון יתרון פיננסי
טופס שינויים בפוליסות ביטוח מנהלים ועצמאי
בקשה לקביעת מוטב בלתי חוזר
הצהרת משלם זר
טופס בקשה לשינוי מסלול השקעה פוליסל פרט
מסמך השוואת החרגות – בפוליסות ביטוח חיים
הודעת ביטול פוליסה בביטוח חיים

הצעות לביטוח
טופס הצעה לביטוח חיים ריסק

הצעה לביטוח חיים במסגרת ניוד כספים
הצעה לביטוח משקיעים בילדים
טופס הצעה - איילון יתרון פיננסי 
טופס הצעה לביטוח משכנתא
טופס הצעה לביטוח - מטריה לכל מטרה כולל הגנה רפואית
הצעה לביטוח חיים מנהלים תגמולים לעצמאים ופרט
מסמך השוואת החרגות – בפוליסות ביטוח חיים


תביעה במקרה ביטוח
הודעה על מקרה ביטוח ע"פ פוליסת ביטוח חיים
הודעה על מקרה פטירה ע"פ פוליסת ביטוח חיים


הלוואות
בקשה והסכם לקבלת הלוואה בשעבוד פוליסות ביטוח חיים - פרט
בקשה והסכם לקבלת הלוואה בשעבוד פוליסות ביטוח חיים - מנהלים
נספח נתונים לצורך קבלת הלוואהטפסי פטקא (FATCA)
טופס W-8
טופס W-9


ייפוי כח
ייפוי כח חד פעמי ממבוטח פנסיוני – נספח א'
ייפוי כח מאת המועמד לביטוח פרט – נספח ב
ייפוי כח ממבוטח פנסיוני – נספח ב'1
ייפוי כח ממבוטח פנסיוני – נספח ב'2
הרשאה מתמשכת ממעסיק - לגורם מתפעל
ביטול הרשאה מתמשכת ממעסיק – לגורם מתפעל

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים