www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמוצרי ביטוחביטוח רכבפוליסות לביטוח רכב

פוליסות לביטוח רכב

מגוון תכניות הביטוח לרכב המוצעות על-ידי איילון

ביטוח חובה לכל סוגי הרכב
כיסוי פגיעות גוף עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

ביטוח רכב פרטי ורכב מסחרי עד 3.5 טון
פוליסה לביטוח מקיף (לכיסוי רכב) ונזקי צג שלישי - רכוש, לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון.

ביטוח רכב אחר (שאינו פרטי או מסחרי עד 3.5 טון)
·  ביטוח חובה לכל סוגי הרכב לכיסוי פגיעות גוף עפ"י חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
·  ביטוח רכב שאינו פרטי בפוליסה לביטוח מקיף (לכיסוי הרכב) ונזקי צד שלישי, לרכב מסחרי מעל 3.5 טון.
·  ביטוח כלי רכב מיוחדים.
 
הפוליסות לעיל מהוות תמצית או תקציר של הפוליסות המצויות במשרדי החברה. בכל מקרה של סתירה בין המידע המצוי באתר למידע המצוי במשרדי החברה, יהא המידע המצוי במשרדי החברה מחייב.
 

  צפייה בכתבי הפוליסה
פוליסת ביטוח חובה לרכב - ספטמבר 2010
פוליסה לביטוח סחר - רכב חובה ספטמבר 2010
פוליסה לביטוח חובה - אופנוע מרץ 2010
פוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון - לפוליסות שתחילתן מיום 01.06.15
פוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון – לפוליסות שתחילתן מיום 03.10.12
פוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון - ספטמבר 2010
פוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון - אוקטובר 2007
פוליסה לביטוח רכב שאינו פרטי ואינו מסחרי עד 3.5 טון – לפוליסות שתחילתן 01.12.15
פוליסה לביטוח רכב שאינו פרטי ואינו מסחרי עד 3.5 טון – לפוליסות שתחילתן מיום 01.06.13
פוליסה לביטוח רכב שאינו פרטי ומסחרי עד 3.5 טון – לפוליסות שתחילתן מיום 03.10.12
פוליסת רכב שאינו פרטי ומסחרי גרסת מקור
UMI - מקיף נספח לפוליסת איילון לביטוח רכב מהדורה 2013

 

  צפייה בחוברת השירות 
כתב שירות לתיקון פנסים ומראות צד ברכב עקב תאונה- לפוליסות שתאריך תחילתן מיום 01.05.2017
כתב שירות משולב לשירותי דרך ורכב- לפוליסות שתאריך תחילתן מיום 01.03.2017
כתב שירות לשירותי התנעה, גרירה וחילוץ לרכב שמשקלו עד 4 טון - לפוליסות שתאריך תחילתן מיום 1.7.16
כתב שירות להחלפת שמשות שבורות לרכב שמשקלו עד 4 טון - לפוליסות שתאריך תחילתן מיום 1.7.16
כתב שירות רכב חלופי שמשקלו עד 4 טון - לפוליסות שתאריך תחילתן מיום 1.7.16
שירות עד הבית לרכב שמשקלו עד 4 טון – מונית VIP לאחר תאונה - לפוליסות שתאריך תחילתן מיום 1.7.16
חבילת שירותי VIP לרכב איילון שמשקלו עד 4 טון - לפוליסות שתאריך תחילתן מיום 1.7.16
כתב שירות התנעה גרירה וחילוץ - רכב מסחרי מעל 4 טון לפוליסות שתאריך תחילתן מיום 1.7.16
כתב שירות להחלפת שמשות שבורות לרכב מסחרי מעל 4 טון - לפוליסות שתאריך תחילתן מיום 1.7.16
כתב שירות לכיסוי שבר שמשות לאוטובוסים - לפוליסות שתאריך תחילתן מיום 1.7.16
חוברת שרות - שרותי התנעה, גרירה וחילוץ, החלפת שמשות שבורות (אילן קארגלס), רכב חלופי - יוני 2015- לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
חוברת שרות - שרותי התנעה, גרירה וחילוץ, החלפת שמשות שבורות (אוטוגלס), רכב חלופי - יוני 2015- לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
חוברת שרות – שרותי התנעה,גרירה וחילוץ,החלפת שמשות שבורות (א.א גלס), רכב חלופי - יוני 2015- לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
כתב שרות לכיסוי שבר שמשות לאוטובוסים (אילן גלס) - ינואר 2012 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
כתב שרות לכיסוי שבר שמשות לאוטובוסים (אוטוגלס) - ינואר 2012 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
כתב שרות לכיסוי שבר שמשות לאוטובוסים (א.א. גלס) - ינואר 2012 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
חבילת שירותי VIP לרכב ספטמבר 2012 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
שרות עד הבית – מונית VIP לאחר תאונה אוקטובר 2012 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
שרותי התנעה, גרירה וחילוץ – רכב מסחרי מעל 4 טון שרותי התנעה, גרירה וחילוץ - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
כתב שרות לכיסוי שבר שמשות לרכב מסחרי מעל 4 טון – אוטוגלס - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
כתב שרות לכיסוי שבר שמשות לרכב מסחרי מעל 4 טון – אילן קארגלס - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים