www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמוצרי ביטוחדירקטורים ונושאי משרהביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

"בראש שקט" מבית איילון

כל נושא משרה בתאגיד חשוב שיהיה מוגן בביטוח אחריות מקצועית, בגין פעילותו ותפקידו.

בהתאם לחוק ולפסיקת בתי המשפט, נושאי משרה בתאגיד חשופים לתביעות בגין עיסוקם כמנהלים בתאגיד, גם אם פעלו בתום לב.

 

 

נושא משרה הינו, בין היתר, חבר דירקטוריון, המנכ"ל והמנהלים הכפופים למנכ"ל.

התביעות שאליהן עלול להיחשף נושא המשרה  עלולות לבוא מטעם: בעלי מניות, נושים, לקוחות, עובדים, ספקים, כל גורם עמו יש לתאגיד מגע.

 

בתי המשפט מרחיבים את האחריות האישית המוטלת על נושאי המשרה בתאגיד, ולכן יותר ויותר תביעות מוגשות לא רק כנגד התאגיד עצמו, אלא גם כנגד נושאי המשרה באופן אישי.

 

 

ב"בראש שקט" – הכיסוי הביטוחי בפוליסה הבסיסית.

 • ביטוח לאחריות נושא משרה בחברה.
 • כיסוי ביטוחי לתאגיד עצמו בגין תביעות הקשורות לניירות ערך שהונפקו על-ידי התאגיד.
 • כיסוי ביטוחי לתאגיד עצמו בגין תביעות הקשורות ליחסי עובד מעביד.

 

ב"בראש שקט" – יתרונות הכיסוי הביטוחי.

 • פוליסה בשפה העברית או בשפה האנגלית, בהתאם לדרישות המבוטח.
 • נוסח הפוליסה הינו מהרחבים בשוק הביטוח ועומד בדרישות הסוכנים והיועצים המובילים בשוק.
 • המונחים המוגדרים בפוליסה רחבים יותר מהמקובל בשוק הביטוח המקומי.
 • בניגוד למקובל אצל מבטחים בשוק המקומי, הפוליסה הבסיסית של איילון אינה מכילה את החריגים הבאים:
  • חריג בעלי מניות עיקרי.
  • חריג אחריות מקצועית.
  • חריג הפרת קניין רוחני.
  • חריג להנפקות פרטיות.

 

 • מספר הרחבות אשר כלולות בפוליסה, ללא תוספת תשלום:
  • כיסוי אוטומטי לחברות בנות חדשות במהלך תקופת הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה.
  • כיסוי לנושאי משרה גם בתוקף תפקידם כדירקטורים מטעם התאגיד בחברות חיצוניות.
  • כיסוי לבני זוג ויורשים בגין החבות הכספית של נושאי המשרה.
  • כיסוי להעסקת יועץ יחסי ציבור בעת משבר.
  • כיסוי לקבלת חוות דעת משפטית לצורך הקטנת נזק צפוי.
  • הקדמת שיפוי להוצאות משפטיות אף טרם הכרעת שאלת הכיסוי הביטוחי.
  • הצהרות כוזבות ו/או ידיעות של נושא משרה אחד לא תגרענה מהכיסוי לנושא משרה אחר.
  • כיסוי למבוטחים שפרשו לגמלאות.

 

  
פוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה - בראש שקט מהדורת 2016
טופס הצעה מקוצר לחידוש ביטוח נושאי משרה ברשויות מקומיות – מהדורה 2016
טופס הצעה לביטוח חברי וועד ונושאי משרה בעמותות ו/או באגודות שיתופיות 2016
פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה ברשויות מקומיות - מהדורת 2016
פוליסה לביטוח אחריות חברי ועד ונושאי משרה בעמותות ו/או באגודות שיתופיות - מהדורת 2016
טופס הצעה לביטוח אחריות נושאי משרה ברשויות מקומיות מהדורה 2016
טופס הצעה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה – אנגלית
טופס הצעה לביטוח דירקטורים נושאי משרה

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים