www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמוצרי ביטוחביטוח לדירהפוליסה לביטוח דירה "הכל – בה"

פוליסה לביטוח דירה "הכל – בה"

 פוליסה מודולרית לביטוח דירות פרטיות

 

דירת מגורנו היא ה"בית" ממנו אנו יוצאים לעיסוקינו מדי יום והיא ה"קן" אליו חוזרים תמיד. הבית הוא המקום החשוב ביותר עבורנו, ובכדי לטפחו אני משקיעים את מירב משאבינו הכספיים, וצוברים בו רכוש יקר. הבית מעניק תחושת בטחון למשפחה ולנו בעת המצאנו בו, ולכן על מנת להשיג שקט נפשי וידיעה שביתנו ורכושנו מוגנים בפני נזקים ואסונות עלינו לבטחם.

 

 

ניתן לבצע ביטוח מבנה בלבד, וביטוח תכולה בלבד. איילון מציעה את פוליסת הכל-בה לדירה, המבטיחה כיסויים משופרים, אופציונאליים על פי צרכי המבוטח בתנאים אטרקטיביים לבית ולתכולתו.

 


ביטוח מבנה דירת המגורים ותכולתו מכסים בין השאר נזקים שייגרמו מ:

 • אש, שריפה והתפוצצות.
 • פריצה וגניבה.
 • נזקי טבע וסערה.
 • רעידת אדמה.
 • נזקי צנרת.
 • נזק מכלי טיס.
 • התנגשות כלי רכב בדירה.
 • פעולת זדון.

 

ביטוח תכולת הדירה כולל, בין השאר, את ההרחבות הייחודיות הבאות:

 • שבר שמשות.
 • ביטוח לטלויזיה, ווידאו, מערכות קול ומחשב ביתי.
 • ביטוח לאופניים.
 • ביטוח "כל הסיכונים" לתכשיטים, שעוני יד, פרוות, כלי נגינה, מצלמות, מסרטות, תמונות וחפצי ערך אחרים.
 • חבות כלפי צד שלישי.
 • חבות מעבידים בגין עובדי משק הבית.
 • ביטוח תאונות אישיות לבני הבית.
 • ביטוח נזקי טרור - ביטוח משלים לכיסוי הניתן עפ"י חוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א 1961.

 

למדריך לביטוח הדירה שפורסם ע"י הממונה על הביטוח לחץ כאן

 

הפוליסות לעיל מהוות תמצית או תקציר של הפוליסות המצויות במשרדי החברה. בכל מקרה של סתירה בין המידע המצוי באתר למידע המצוי במשרדי החברה, יהא המידע המצוי במשרדי החברה מחייב.

  צפייה בכתב הפוליסה
פוליסה לביטוח הכל בה לדירה 2015 - לפוליסות שתחילתן מיום 01.08.2016
פוליסה לביטוח הכל בה לדירה 2015 – לפוליסות שתחילתן עד 31.07.2016
פוליסה לביטוח הכל בה לדירה 2012 – לפוליסות שתחילתן עד 26.07.2015
הכל בה פוליסה לביטוח דירה - ינואר 2011
פוליסה לביטוח מבנה בבנקים למשכנתאות – מהדורת יולי 2015
הצעה לביטוח דירה בבנקים למשכנתאות - מהדורת יולי 2015
נספח - הרחבה מיוחדת כל הסיכונים לדירה
נספח - הרחבת ערך קרקע לדירה יולי 2010
נספח רעידת אדמה - פוליסות שתחילתן מיום 01.10.16
נספח רעידת אדמה - פוליסות שתחילתן מיום 01.06.2016
נספח רעידת אדמה – פוליסות שתחילתן עד ליום 31.05.2016
נספח רעידת אדמה – פוליסות שתחילתן עד ליום 26.07.2015
הרחבה למערכות סולריות להפקת חשמל - אוגוסט 2012

  כתבי שירות לביטוח דירה 
הרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים (נזקי איטום) - לפוליסות שתחילתן מיום 1.7.16
הרחבה לכתב השרות לנזקי צנרת בגין איטום לקוי - שחר אוקטובר 2010 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
הרחבה לכתב השרות לנזקי צנרת בגין איטום לקוי - פמי דצמבר 2010 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
הרחבה לכתב השרות לנזקי צנרת בגין איטום לקוי – מילגם נובמבר 2014 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
הרחבה לכתב השרות לנזקי צנרת בגין איטום לקוי – ש.כ.ל מקבוצת שגריר יולי 2012 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
כתב שרות לשרות פריים סרוויס שחר
שחר - סל שירותים לאיילון 10 ינואר 2015 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
כתב שרות לשרות בית ירוק - פמי מרץ 2011 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
כתב שרות לשרות ירוק עד הבית - שחר יולי 2011 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
כתב שרות לשרות פלמינג פרמיום - פמי דצמבר 2010 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
כתב שירות מקיף לאחזקה ותיקון למכשירי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים ינואר 2011 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16
כתב שירות מורחב לאחזקה ותיקון למכשירי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים – פברואר 2011 - לפוליסות שתאריך תחילתן עד 30.6.16

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים