www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמוצרי ביטוחתאונות אישיותביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

באיילון חושבים עליך באופן אישי

 

מהו ביטוח תאונות אישיות?

במהלך חיינו אנו חשופים לאירועי פגיעה כתוצאה מתאונות. פגיעה מתאונה עלולה לגרום למוות, נכות ולהוצאות רפואיות משמעותיות ולהפסד הכנסה בתקופת ההחלמה. באיילון מודעים לכך ומציעים לך ביטוח תאונות אישיות. ביטוח זה יספק לך הגנה וגיבוי כספי כתוצאה  מתאונה,  בהתאם לסכומי הביטוח אותם תבחר/י במקרה של פגיעה גופנית כמוגדר בפוליסה. 

 

 

מהם תנאי הפיצויים?

במקרה של אובדן כושר עבודה זמני - מי שנפגע בתאונה ויימצא בבדיקה רפואית כבלתי כשיר לעבודה,  לתקופה של עד 104 שבועות.

במקרה של נכות - הפיצוי יהיה כתוצאה מתאונה ויפצה בגין נכות מלאה או חלקית, זמנית או לצמיתות.

במקרה מוות בתאונה - יובטח תשלום סכום הביטוח כפי שנקבעו ע"י המבוטח ליורשיו ובהעדר הוראה כזו ליורשיו החוקיים. 

 

 

מדוע כדאית לך עריכת הביטוח הנ"ל?

  • הפיצוי ישולם בנוסף וללא קשר לכל ביטוח אחר שעומד לרשותך.
  • תקופת הביטוח הינה לשנה.
  • הכיסוי בגין תאונות תקף בכל העולם ובכל יום מימות השנה. כולל בזמן טיול או ביקור בחו"ל.
  • הכיסוי כולל נזק גופני כתוצאה מתאונות דרכים ואירועי טרור.
  • שלם/י כפי יכולתך - אתה קובע את גובה הכיסוי וסכומי הביטוח שתשלם.
  • ההצטרפות לביטוח אינה מותנית בבדיקה רפואית או מילוי שאלון רפואי- אך כרוך במילוי טופס הצעה.
  • הפיצוי קבוע וידוע מראש.
  • פיצוי שבועי לנכות חלקית – מבטיח הכנסה בעת אי כושר זמני לעבודה על פי קביעה רפואית לרוכשים הרחבה זו.
  • תשלום תגמולי הביטוח בתוך 30 יום מקבלת המסמכים הדרושים.
  • ניתן להרחיב את הכיסוי גם למקרה מחלה של המבוטח בגינו ישולם פיצוי שבועי כמוגדר בפוליסה (בתנאי שגילו/ה אינו עולה על 65 שנים).

 

 

 כל האמור לעיל הינו בכפיפות לתנאי הפוליסה לביטוח תאונות אישיות המצורפת להלן ולהליכי החיתום הרלבנטיים.

 

 

 *ניתנת האפשרות לכלול ביטוח תאונות אישיות לבעלי עסק והעובדים בו במסגרת הפוליסה "הכל בה לעסק" המבטחת את רכושו והחבויות של בעל העסק.

  
פוליסת ביטוח תאונות אישיות - מהדורות איילון 2016
הצעה לביטוח תאונות אישיות - מהדורת איילון 2016
נספח פעילות ספורט אתגרי
טופס גילוי נאות – תאונות אישיות מהדורה 2016 – ריכוז תנאים כלליים של הפוליסה
טופס הצהרת בריאות – תאונות אישיות
הצעה לביטוח תאונות אישיות לעורכי דין
פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות לאגודות וארגוני ספורט בכפוף לחוק הספורט - מהדורה 2016
פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות וארגוני ספורט בכפוף לחוק הספורט – התאגדות לתרבות גופנית הפועל – מהדורה 2016

  תאונות אישיות לתלמידים
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - מהדורת 2016
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים השוהים במשפחתונים / במעונות יום המופעלים על ידי רשויות מקומיות ו/או רשויות חינוך מקומיות ו/או תאגידים עירוניים (רק בישראל) מהדורה 2016
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים השוהים במשפחתונים /במעונות יום המופעלים על ידי תאגידים שאינם עירוניים (רק בישראל) מהדורה 2016
חוברת הגשת תביעה תאונות אישיות לתלמידים – מבוטחי סמשכ"ל
חוברת הגשת תביעה תאונות אישיות לתלמידים – כללי

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים