www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמוצרי ביטוחוועדי בתיםוועדי בתים

וועדי בתים


 

  
פוליסה לביטוח המבנה המשותף לוועדי בתים מהדורה 2016
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים לוועדי בתים מהדורה 2016
פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי לוועדי בתים מהדורה 2016
טופס הצעה לביטוח חבויות ונזקי צנרת – שאינם חברים באגודה לתרבות הדיור מהדורה 2016
טופס הצעה לביטוח חבויות ונזקי צנרת – חברים באגודה לתרבות הדיור מהדורה 2016
טופס ההצעה לביטוח המבנה המשותף לוועדי בתים מהדורה 2016
הצעה לביטוח רכוש לבניין מגורים ועדי בתים
סל ביטוחים מיוחד לוועדי בתים - עבור חברי האגודה לתרבות הדיור בלבד
כתב שירות - תיקונים ושירותי חרום

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים