www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחקבלת שרותכספים ללא דורשאיתור חסכונות פנסיוניים

איתור חסכונות פנסיוניים

ממשק לאיתור חשבונות של עמיתים ושל עמיתים שנפטרו

במסגרת הטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון הפנסיוני, הקים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון, ממשק אינטרנטי מרכזי, המאפשר לעמיתים בקופות הגמל בקרנות הפנסיה ולמבוטחים בחברות הביטוח,  ולמוטבים של עמיתים ו/או מבוטחים  שנפטרו לאתר חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.

הנתונים על החשבונות הנ"ל מועברים מדי חודש על ידי הגופים המוסדיים, לממשק האינטרנטי  באתר האוצר.

במידה ומצאת לאחר פניה לממשק זה באתר שוק ההון, כי קיים על שמך או על שם קרוב שנפטר, חשבון באיילון חברה לביטוח, ו/או באילון פנסיה, ו/או במגן חברה לניהול קרנות פנסיה ו/או באיילון חברה לניהול קופות גמל (להלן יחד או לחוד "איילון"), באפשרותך לפנות למחלקת שירות לקוחות שלנו  - 1700-700-649.

למידע מלא מאתר האוצר לחץ כאן  

באפשרותך לבקש להסיר מידע מהממשק אודות חשבונותיך הקיימים באיילון. אם תבחר/י באפשרות זו, החל משבועיים מיום קבלת הבקשה או החל מיום העברת המידע הסמוך, לפי המאוחר, נפסיק להעביר פרטים אודות חשבונותיך באיילון.

 

איילון חברה לביטוח בע"מ
על מנת להסיר את פרטיך מהממשק האינטרנטי לחץ כאן
לטיפול בתביעה לגבי עמית שנפטר אנא לחץ כאן


איילון פנסיה וגמל בע"מ
קרן הפנסיה פסגה
על מנת להסיר את פרטיך מהממשק האינטרנטי לחץ כאן
לטיפול בכספי עמית שנפטר אנא לחץ כאן

קרן הפנסיה מגן זהב
על מנת להסיר את פרטיך מהממשק האינטרנטי לחץ כאן
לטיפול בכספי עמית שנפטר אנא לחץ כאן

קופות גמל וקרנות השתלמות
על מנת להסיר את פרטיך מהממשק האינטרנטי לחץ כאן
לטיפול במשיכה לגבי עמית שנפטר אנא לחץ כאן

 

לחיצה על קישורים הבאים תוביל אותך לטופס היעודי לביצוע בקשתך. תוכל להעביר טופס זה במייל או בדואר על פי המצוין בטופס.

 

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים