www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות פיצויים מרכזיותתצפית-פיצויים מסלוליתדוחות כספייםדוחות כספיים

דוחות כספיים

דוחות כספיים

  לצפיה בדוחות הכספיים 
תצפית - דוחות כספיים לשנת 2007
תצפית - סקירת הנהלה לשנת 2007
תצפית - דוח דירקטוריון לשנת 2007
תצפית - דוחות כספיים לשנת 2008
תצפית - דוחות כספיים לשנת 2009
תצפית - דוח דירקטוריון לשנת 2009
תצפית - סקירת הנהלה לשנת 2009
תצפית - הצהרת הנהלה לשנת 2009
תצפית - דוחות כספיים לשנת 2010
תצפית - דוח דירקטוריון לשנת 2010
תצפית - סקירת הנהלה לשנת 2010
תצפית - דוחות כספיים לשנת 2011
תצפית - דוח דירקטוריון לשנת 2011
תצפית - סקירת הנהלה לשנת 2011
תצפית - דוחות כספיים לשנת 2012
תצפית - דוחות כספיים לשנת 2013
תצפית - דוחות כספיים לשנת 2014
תצפית - דוחות כספיים לשנת 2015
תצפית - דוחות כספיים לשנת 2016

  דוח הוצאות ישירות
  תצפית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.09
  תצפית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.09
תצפית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.10
תצפית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.10
תצפית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.11
תצפית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.11
תצפית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.12
תצפית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.12
תצפית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.13
תצפית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.13
תצפית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.14
תצפית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.14

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים