www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותאיילון לאומי גמל מסלוליתדוחות כספייםדוחות כספיים

דוחות כספיים

דוחות כספיים

  דו"ח הוצאות ישירות
  איילון גמל מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.09
  איילון גמל מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.09
איילון גמל מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.10
איילון גמל מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.10
איילון גמל מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.11
איילון גמל מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.11
איילון גמל מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.12
איילון גמל מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.12
איילון גמל מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.13

  דו"חות כספיים
  איילון גמל מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2006
  איילון גמל מסלולית כללי - דוחות כספיים לשנת 2006
  איילון גמל מסלולית מניות - דוחות כספיים לשנת 2006
  איילון גמל מסלולית מטח - דוחות כספיים לשנת 2006
איילון גמל מסלולית - הצהרת הנהלה ליום 31.12.06
איילון גמל מסלולית - סקירת הנהלה לשנת 2007
איילון גמל מסלולית - דוח דירקטוריון לשנת 2007
איילון גמל מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2007
איילון גמל מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2008
איילון גמל מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2009
איילון גמל מסלולית - דוח דירקטוריון לשנת 2009
איילון גמל מסלולית - סקירת הנהלה לשנת 2009
איילון גמל מסלולית - הצהרת הנהלה חתומה לשנת 2009
איילון גמל מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2010
איילון גמל מסלולית - דוח דירקטוריון לשנת 2010
איילון גמל מסלולית - סקירת הנהלה לשנת 2010
איילון גמל מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2011
איילון גמל מסלולית - דוח דירקטוריון לשנת 2011
איילון גמל מסלולית - סקירת הנהלה לשנת 2011
איילון גמל מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2012
איילון גמל מסלולית - סקירת הנהלה לשנת 2012
איילון לאומי גמל מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2013
איילון לאומי גמל מסלולית - סקירת הנהלה לשנת 2013

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים