www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותאיילון לאומי גמל מסלוליתהרכב השקעותהרכב השקעות

הרכב השקעות

איילון גמל מסלולית - הרכב השקעות

 לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים - מסלול כללי 

לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים - מסלול מט"ח

לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים - מסלול מניות

לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים - מסלול מדד

 לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים - מסלול טווח קצר

לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים - מסלול מצוק כללי

 

איילון גמל מסלולית - דמי ניהול ויתרת נכסים לשנת 2012

  להורדת הקבצים
איילון גמל מסלולית - דוח צדדים קשורים ליום 31.12.12
איילון גמל מסלולית - דוח צדדים קשורים ליום 31.3.13
איילון גמל מסלולית - דוח צדדים קשורים ליום 30.6.13
איילון גמל מסלולית - דוח צדדים קשורים ליום 30.9.13

 

  להורדת הקבצים
איילון גמל מסלולית - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.12.12
איילון גמל מסלולית מדד קופה 1064 - רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
איילון גמל מסלולית כללי קופה 1067 - רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
איילון גמל מסלולית מטח קופה 1063 רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
איילון גמל מסלולית מצוק כללי קופה 953 - רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
איילון גמל מסלולית מניות קופה 1062 - רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
איילון גמל מסלולית טווח קצר קופה 1068 - רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
איילון גמל מסלולית - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.3.13
איילון גמל מסלולית כללי קופה 1067 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון: 9.6.13)
איילון גמל מסלולית מדד קופה 1064 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון:9.6.13)
איילון גמל מסלולית מטח קופה 1063 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון:9.6.13)
איילון גמל מסלול מצוק כללי קופה 953 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון 9.6.13)
איילון גמל מסלולית מניות קופה 1062 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון:9.6.13)
איילון גמל מסלולית טווח קצר קופה 1068 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון: 9.6.13)
איילון גמל מסלולית - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.6.13
איילון גמל מסלולית טווח קצר קופה 1068 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון: 9.9.13)
איילון גמל מסלולית מניות קופה 1062 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון: 9.9.13)
איילון גמל מסלול מצוק כללי קופה 953 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון: 9.9.13)
איילון גמל מסלולית מטח קופה 1063 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון: 9.9.13)
איילון גמל מסלולית מדד קופה 1064 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון:9.9.13)
איילון גמל מסלולית כללי קופה 1067 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון:9.9.13)
איילון גמל מסלולית - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.9.13
איילון גמל מסלולית כללי קופה 1067 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון:10.12.13)
איילון גמל מסלולית מדד קופה 1064 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון:10.12.13)
איילון גמל מסלולית מטח קופה 1063 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון:10.12.13)
איילון גמל מסלול מצוק כללי קופה 953 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון: 10.12.13)
איילון גמל מסלולית מניות קופה 1062 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון 10.12.13)
איילון גמל מסלולית טווח קצר קופה 1068 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון:10.12.13)

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים