www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותאיילון לאומי השתלמות מסלוליתדוחות כספייםדוחות כספיים

דוחות כספיים

דוחות כספיים

  דוח הוצאות ישירות
  איילון השתלמות מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.09
  איילון השתלמות מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.09
איילון השתלמות מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.10
איילון השתלמות מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.10
איילון השתלמות מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.11
איילון השתלמות מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.11
איילון השתלמות מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.12
איילון השתלמות מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.12
איילון השתלמות מסלולית - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.13

  לצפייה בדוחות
איילון השתלמות מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2007
איילון השתלמות מסלולית - סקירת הנהלה לשנת 2007
איילון השתלמות מסלולית - דוח דירקטוריון לשנת 2007
איילון השתלמות מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2008
איילון השתלמות מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2009
איילון השתלמות מסלולית - דוח דירקטוריון לשנת 2009
איילון השתלמות מסלולית - סקירת הנהלה לשנת 2009
איילון השתלמות מסלולית - הצהרת הנהלה חתומה לשנת 2009
איילון השתלמות מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2010
איילון השתלמות מסלולית - סקירת הנהלה לשנת 2010
איילון השתלמות מסלולית - דוח דירקטוריון לשנת 2010
איילון השתלמות מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2011
איילון השתלמות מסלולית - דוח דירקטוריון לשנת 2011
איילון השתלמות מסלולית - סקירת הנהלה לשנת 2011
איילון השתלמות מסלולית - דחות כספיים לשנת 2012
איילון השתלמות מסלולית - סקירת הנהלה לשנת 2012
איילון לאומי השתלמות מסלולית - דוחות כספיים לשנת 2013
איילון לאומי השתלמות מסלולית - סקירת הנהלה לשנת 2013

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים