www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותאיילון לאומי השתלמות מסלוליתהרכב השקעותהרכב השקעות

הרכב השקעות

איילון השתלמות מסלולית - הרכב השקעות

לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים - מסלול כללי

לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים - מסלול מניות

  לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים - מסלול מטח

לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים - מסלול מדד

לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים - מסלול טווח קצר


 

 

איילון השתלמות מסלולית - דמי ניהול ויתרת נכסים לשנת 2012

  להורדת הקבצים
איילון השתלמות מסלולית - דוח צדדים קשורים ליום 31.12.12
איילון השתלמות מסלולית - דוח צדדים קשורים ליום 31.3.13
איילון השתלמות מסלולית - דוח צדדים קשורים ליום 30.6.13
איילון השתלמות מסלולית - דוח צדדים קשורים ליום 30.9.13

  להורדת הקבצים
איילון השתלמות מסלולית - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.12.12
איילון השתלמות מסלולית טווח קצר קופה 1061 - רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
איילון השתלמות מסלולית כללי קופה 1060 - רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
איילון השתלמות מסלולית מדד קופה 1057 - רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
איילון השתלמות מסלולית מניות קופה 1055 - רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
איילון השתלמות מסלולית מטח קופה 1056 - רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
איילון השתלמות מסלולית - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.3.13
איילון השתלמות מסלולית כללי קופה 1060 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון:9.6.13)
איילון השתלמות מסלולית מדד קופה 1057 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון:9.6.13)
איילון השתלמות מסלולית מטח קופה 1056 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון:9.6.13)
איילון השתלמות מסלולית מניות קופה 1055 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון:9.6.13)
איילון השתלמות מסלולית טווח קצר קופה 1061 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון: 9.6.13)
איילון השתלמות מסלולית - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.6.13
איילון השתלמות מסלולית כללי קופה 1060 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון: 9.9.13)
איילון השתלמות מסלולית מדד קופה 1057 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון: 9.9.13)
איילון השתלמות מסלולית מטח קופה 1056 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון: 9.9.13)
איילון השתלמות מסלולית מניות קופה 1055 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון: 9.9.13)
איילון השתלמות מסלולית טווח קצר קופה 1061 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון: 9.9.13)
איילון השתלמות מסלולית - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.9.13
איילון השתלמות מסלולית כללי קופה 1060 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון: 10.12.13)
איילון השתלמות מסלולית מדד קופה 1057 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון: 10.12.13)
איילון השתלמות מסלולית מטח קופה 1056 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון: 10.12.13)
איילון השתלמות מסלולית מניות קופה 1055 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון: 10.12.13)
איילון השתלמות מסלולית טווח קצר קופה 1061 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון: 10.12.13)

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים