www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותאיילון לאומי מרכזית לפיצויים מסלוליתהרכב השקעותהרכב השקעות

הרכב השקעות

איילון מרכזית לפיצויים מסלולית - הרכב השקעות


 


לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים – מסלול כללי 

לצפייה בדוחות החודשיים של 12החודשים החולפים – מסלול מדד  

לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים – מסלול מטח


 

 

איילון פיצויים מסלולית - דמי ניהול ויתרת נכסים לשנת 2012 

  להורדת הקבצים
איילון פיצויים מסלולית -דוח צדדים קשורים ליום 31.12.12
איילון פיצויים מסלולית - דוח צדדים קשורים ליום 31.3.13
איילון פיצויים מסלולית - דוח צדדים קשורים ליום 30.6.13
איילון פיצויים מסלולית - דוח צדדים קשורים ליום 30.9.13

  להורדת הקבצים
איילון מרכזית לפיצויים מסלולית כללי קופה 1072 - רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
איילון מרכזית לפיצויים מסלולית מדד קופה 1070 - רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
איילון מרכזית לפיצויים מסלולית - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.12.12
איילון מרכזית לפיצויים מסלולית כללי קופה 1072 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון:6.6.13)
איילון מרכזית לפיצויים מסלולית מדד קופה 1070 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון:6.6.13)
איילון פיצויים מסלולית - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.3.13
איילון מרכזית לפיצויים מסלולית מדד קופה 1070 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון:8.9.13)
איילון מרכזית לפיצויים מסלולית כללי קופה 1072 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון:8.9.13)
איילון מרכזית לפיצויים מסלולית - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.6.13
איילון פיצויים מסלולית - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.9.13
איילון מרכזית לפיצויים מסלולית כללי קופה 1072 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון:10.12.13)
איילון מרכזית לפיצויים מסלולית מדד קופה 1070 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון: 10.12.13)

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים