www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותאיילון לאומי מרכזית לפיצויים מסלוליתמידע בדבר משיכת כספיםמשיכת כספים

משיכת כספים

תשלום פיצויים

לשם תשלום פיצויים לעובד, על המעביד להכין טופס 161 בשני העתקים ולצרף אליו טופס הצהרה בדבר פיטורי עובד (נמצא בטפסים להורדה ולהדפסה) ב- 4 העתקים.

יש להחתים הטפסים בחברת איילון ניהול קופות גמל בע"מ בו מתנהל חשבון המעביד, ואז להעביר אלינו.


ניתן לבצע תשלום פיצויים במספר אופנים:

1. באמצעות שיק לעובד.
2. באמצעות העברה בנקאית לעובד.
3. באמצעות העברה בנקאית למעביד (מחייב החתמת העובד על סעיף 3 בטופס ההצהרה).

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים