www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותאיילון לאומי מרכזית לפיצויים מסלוליתאודותאודות

אודות

אודות "איילון קופת פיצויים מרכזית מסלולית"

 

איילון קופת פיצויים מסלול מט"ח (1069)

איילון קופת פיצויים מסלול צמוד מדד (1070)

איילון קופת פיצויים מסלול כללי (1072)

 

הקופה מיועדת למעסיקים לצורך צבירת קרן לתשלום פיצויי פיטורין כמתחייב בחוק, בשיעור משכורת חודשית אחת בגין כל שנת עבודה.

 

הפקדה שוטפת לקופת פיצויים (המוכרת כהוצאה לצרכי מס) תאפשר למעסיק לצבור קרן ממנה יוכל לשלם בעתיד פיצויי פיטורין לעובדים, העשויים להצטבר לסכומים נכבדים.

 

הכספים הנצברים בקופה מנוהלים על ידי אגוד ניהול קופות גמל בע"מ על פי כללים ותקנות מס הכנסה ומשרד האוצר בדבר ניהול קופות גמל.

 

התשלום מוכר כהוצאה למעסיק הנו בשיעור של 1/3 8 מהמשכורת השנתית של העובד.

אם במהלך השנה נוצר פער בין התחייבות המעסיק לפיצויי הפיטורין לבין הסך הנצבר בקופה בשל גידול שכר העובדים בשנה השוטפת – רשאי המעסיק להשלים פער זה בשנה שבה נוצר.

 

אם מסיבה כלשהיא לא צבר המעסיק את פיצויי הפיטורין עבור עובדים או לא השלימן, ביכולתו לעשות כן. מותנה בקבלת אישור מס הכנסה יוכל המעסיק להשלים את סכומי פיצויי הפיטורין על פי גובה מבין אלה:

  1. חלוקת יתרת ההתחייבות ב- 3 שנים.
  2. 20% מהצבירה בקופה (קרן + רווחים).

 

דמי ניהול ועמלות

איילון פיצויים מסלול כללי מס' מ"ה 1072
שיעור דמי הניהול המקסימליים:  2%
שיעור דמי הניהול הממוצע שגבתה הקרן בשנת 2007: 0.88%

איילון פיצויים מסלול מדד מס' מ"ה 1070
שיעור דמי הניהול המקסימליים:  2%
שיעור דמי הניהול הממוצע שגבתה הקרן בשנת 2007: 0.72%

איילון פיצויים מסלול מטח מס' מ"ה 1069
שיעור דמי הניהול המקסימליים:  2%
שיעור דמי הניהול הממוצע שגבתה הקרן בשנת 2007: 0.70%

 

 

לתשואות מעודכנות של הקופה 

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים