www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותאיילון פיצויים ב'דוחות כספייםדוחות כספיים

דוחות כספיים

דוחות כספיים

  לצפייה בדוחות הכספיים:
  איילון פיצויים ב - דוחות כספיים לשנת 2004
  איילון פיצויים ב - דוח דירקטוריון לשנת 2004
  קופת פיצויים - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2005
  דוחות כספיים 2005
  קופת פיצויים - דוח הדירקטוריון לשנת 2005
  קופת פיצויים - דוח הדירקטוריון על מצבה של קופת הגמל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2006
קופת פיצויים - סקירת הנהלה לשנת 2006
קופת פיצויים - דוחות כספיים לשנת 2006
איילון מרכזית לפיצויים ב - דוח דירקטוריון לשנת 2007
איילון מרכזית לפיצויים ב - דוחות כספיים לשנת 2007
איילון מרכזית לפיצויים ב - סקירת הנהלה לשנת 2007
איילון מרכזית לפיצויים ב - דוחות כספיים לשנת 2008
איילון מרכזית לפיצויים ב - דוחות כספיים לשנת 2009
איילון מרכזית לפיצויים ב - דוח דירקטוריון לשנת 2009
איילון מרכזית לפיצויים ב - סקירת הנהלה לשנת 2009
איילון מרכזית לפיצויים ב - הצהרת הנהלה חתומה לשנת 2009

  דוח הוצאות ישירות 
  איילון מרכזית לפיצויים ב - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.08
  איילון מרכזית לפיצויים ב - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.09
  איילון מרכזית לפיצויים ב - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.09

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים