www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותאיילון פיצויים ב'מידע בדבר משיכת כספיםמידע בדבר משיכת כספים

מידע בדבר משיכת כספים

תשלום פיצויים

לשם תשלום פיצויים לעובד, על המעביד להכין טופס 161 בשני העתקים ולצרף אליו טופס הצהרה בדבר פיטורי עובד (נמצא בטפסים להורדה ולהדפסה) ב- 4 העתקים.


     יש להחתים הטפסים בחברת איילון ניהול קופות גמל בע"מ בו מתנהל חשבון המעביד, ואז להעביר אלינו.

 


  ניתן לבצע תשלום פיצויים במספר אופנים:

1.       באמצעות שיק לעובד.

2.       באמצעות העברה בנקאית לעובד.

3.       באמצעות העברה בנקאית למעביד (מחייב החתמת העובד על סעיף 3 בטופס ההצהרה).

 

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים