www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותאיילון - קרן השתלמותמידע בדבר משיכת כספיםמידע בדבר משיכת כספים

מידע בדבר משיכת כספים

משיכת כספים מקרן השתלמות

עמית בקרן ההשתלמות אשר השלים תקופה של 6 שנים והמבקש למשוך את הכספים הצבורים לזכותו, יפנה לחברת איילון ניהול קופות גמל בע"מ לשם מילוי טופס משיכה ואימות הפרטים על פי ת"ז שלו.


הכספים יעברו לחשבון העמית לאחר 5 ימי עסקים (בשלושת ימי העסקים הראשונים של החודש אין קרנות ההשתלמות מעבירות כספים).

 

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים