www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותאיילון - קרן השתלמותהרכב השקעותהרכב השקעות

הרכב השקעות

איילון קרן השתלמות - הרכב השקעות

 

לתשואות מעודכנות של הקופה

 

לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים  דמי ניהול
  איילון קרן השתלמות - דמי ניהול לשנת 2009

 

עסקאות עם צדדים קשורים - בארבעת הרבעונים האחרונים לא היו השקעות בצדדים קשורים.

 

  רשימות נכסים רבעוניות
איילון קרן השתלמות - רשימת נכסים ליום 31.3.09
איילון קרן השתלמות - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.3.09
איילון קרן השתלמות קופה 1143 - רשימת נכסים ליום 30.6.09 (תאריך עדכון:15.10.09)
איילון קרן השתלמות - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.6.09
איילון קרן השתלמות קופה 1143 - רשימת נכסים ליום 30.9.09 (תאריך עדכון: 9.12.09)
איילון קרן השתלמות - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.9.09
איילון קרן השתלמות קופה 1143 - רשימת נכסים ליום 31.12.09 (תאריך עדכון:8.4.10)
איילון קרן השתלמות - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.12.09

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים