www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותאיילון הייטק השתלמותהרכב השקעותהרכב השקעות

הרכב השקעות

הרכב השקעות
לתשואות מעודכנות של הקופה

לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים

 

 

 

 

עסקאות עם צדדים קשורים - בארבעת הרבעונים האחרונים לא היו השקעות בצדדים קשורים.

 

  דוח רשימת נכסים
איילון הייטק השתלמות - רשימת נכסים ליום 31.3.09
איילון הייטק השתלמות - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.3.09
איילון השתלמות הייטק קופה 679 - רשימת נכסים ליום 30.6.09 (תאריך עדכון:15.10.09)
איילון הייטק השתלמות - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.6.09
איילון הייטק השתלמות קופה 679 - רשימת נכסים ליום 30.9.09 (תאריך עדכון:9.12.09)
איילון הייטק השתלמות - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.9.09
איילון הייטק השתלמות קופה 679 - רשימת נכסים ליום 31.12.09 (תאריך עדכון:8.4.10)
איילון הייטק השתלמות - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.12.09

  דמי ניהול
  איילון הייטק השתלמות - דמי ניהול לשנת 2009

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים