www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותאיילון הייטק השתלמותאודות איילון הייטקאודות איילון הייטק השתלמות

אודות איילון הייטק השתלמות

אודות איילון הייטק

מספר הקופה במס הכנסה – 679

הייטק השתלמות קרן השתלמות לעצמאים ולשכירים.

 

עמיתי הייטק השתלמות כפופים לתקנות ותנאי מס הכנסה החלים על קרנות השתלמות.

 

הסכומים המותרים להפקדה בקרן השתלמות מוגדרים בפקודת מס הכנסה. להלן הסכומים נכון לסוף שנת 2006:


שכירים -               
18,852 ₪ לשנה.

בעלי שליטה -          11,316 ₪ לשנה.

עצמאים -               15,330 ₪ לשנה.


ניתן להשתמש בכספים הנצברים למטרות השתלמות בארץ או בחו"ל כבר לאחר 3 שנות חברות בקרן.


השתלמות בארץ - ניתן למשוך עד 1/3 מהכספים הצבורים, אחת לשנה, ללא פגיעה בותק המקורי לגבי ההפקדות השוטפות.

השתלמות בחו"ל - ניתן למשוך עד למלוא הצבירה. באם מתבצעת השתלמות בחו"ל, תחסם הקרן להפקדות נוספות ויש לפתוח קופה חדשה.


ההפקדות לקרן ההשתלמות יכולות לשמש כחסכון לכל מטרה וניתן למשכן בתום 6 שנים. עמיתים בגיל הפרישה, יכולים למשוך את הכספים כבר אחרי 3 שנים בפטור ממס.

 

הכספים ישולמו למוטביו/ליורשיו של עמית שנפטר, בפטור ממס בכפוף להוראות בפתיחה או במידה ואי מוטבים ליורשים על פי צו ירושה.


עמית שכיר חייב בהפקדה חודשית שוטפת.

 

 

דמי ניהול ועמלות

 

שיעור דמי הניהול המקסימליים:  2%
שיעור דמי הניהול הממוצע שגבתה הקרן בשנת 2007: 0.35%
שיעור דמי הניהול הממוצע שגבתה הקרן בשנת 2006: 0.35%

 

 

 

לתשואות מעודכנות של הקופה

 

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים