www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותמשגבהרכב השקעותהרכב השקעות

הרכב השקעות

הרכב השקעותלתשואות מעודכנות של הקופהלצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים


 

 

עסקאות עם צדדים קשורים - בארבעת הרבעונים האחרונים לא היו השקעות בצדדים קשורים.

 

 

  דוח רשימת נכסים
משגב - רשימת נכסים ליום 31.3.09
משגב - אישור רוח לרשימת נכסים מיום 31.3.09
משגב קופה 564 - רשימת נכסים ליום 30.6.09 (תאריך עדכון:15.10.09)
משגב - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.6.09
משגב קופה 564 - רשימת נכסים ליום 30.9.09 (תאריך עדכון:9.12.09)
משגב - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.9.09
משגב קופה 564 - רשימת נכסים ליום 31.12.09 (תאריך עדכון:8.4.10)
משגב - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.12.09

 

 

  דמי ניהול
  משגב - דמי ניהול לשנת 2009

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים