www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותמקפת קופה מרכזית לפיצוייםדוחות כספייםדוחות כספיים שנתיים

דוחות כספיים שנתיים

דוחות כספיים

  לצפיה בדוחות
מקפת פיצויים - דין וחשבון כספי לשנת 2007
מקפת פיצויים - סקירת הנהלה לשנת 2007
מקפת פיצויים - דוח הדירקטוריון לשנת 2007
 מקפת פיצויים - דוחות כספיים לשנת 2008
מקפת פיצויים - דוחות כספיים לשנת 2009
מקפת פיצויים - דוח דירקטוריון לשנת 2009
מקפת פיצויים - סקירת הנהלה לשנת 2009
מקפת פיצויים - הצהרת הנהלה חתומה לשנת 2009
מקפת פיצויים - דוחות כספיים לשנת 2010
מקפת פיצויים - דוח דירקטוריון לשנת 2010
מקפת פיצויים - סקירת הנהלה לשנת 2010
איילון מקפת פיצויים - דוחות כספיים לשנת 2011
איילון מקפת פיצויים - דוח דירקטוריון לשנת 2011
איילון מקפת פיצויים - סקירת הנהלה לשנת 2011
איילון מקפת פיצויים - דוחות כספיים לשנת 2012
איילון מקפת לפיצויים - סקירת הנהלה לשנת 2012

  דוח הוצאות ישירות
  מקפת פיצויים - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.09
  מקפת פיצויים - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.09
מקפת פיצויים - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.10
מקפת פיצויים - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.10
מקפת פיצויים - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.11
מקפת פיצויים - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.11
מקפת פיצויים - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.12
מקפת פיצויים - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.12
מקפת פיצויים - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.13

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים