www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותמקפת קופה מרכזית לפיצוייםמידע בדבר משיכת כספיםמשיכת/ העברת כספים

משיכת/ העברת כספים

הנחיות לגבי משיכת והעברת כספים

  להורדת ההנחיות
  מידע בדבר הגשת בקשה למשיכת כספים או העברה לקופה אחרת
  פירוט תנאי משיכת כספי קופת הגמל
  נספח א1 - טופס בקשת העברת כספים בין קופות הגמל
  נספח ב1 - משרד האוצר - העברת כספי עמיתים שכירים באמצעות המעסיק

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים