www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותמקפת קופה מרכזית לפיצוייםתקנוןהעתק תקנון עדכני

העתק תקנון עדכני

העתק תקנון עדכני

  להורדת הקבצים
  תקנון מקפת פיצויים - 5.3.08
  אישור האוצר לשינוי תקנון קופה מרכזית לפיצויים - קרן מקפת
  עיקרי השינוי בתקנוני הקופות כפי שאושרו על ידי אגף שוק ההון - 5.3.08
  אישור הממונה על שוק ההון לשינוי התקנון - 5.3.08

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים