www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותמקפת תגמולים ופיצוייםדוחות כספייםדוחות כספיים שנתיים

דוחות כספיים שנתיים

דוחות כספיים

  לצפיה בדוחות
מקפת תגמולים - דוחות כספיים לשנת 2007
מקפת תגמולים - דוח דירקטוריון לשנת 2007
מקפת תגמולים - סקירת הנהלה לשנת 2007
מקפת תגמולים - דוחות כספיים לשנת 2008
מקפת תגמולים - דוחות כספיים לשנת 2009
מקפת תגמולים - דוח דירקטוריון לשנת 2009
איילון מקפת תגמולים - סקירת הנהלה לשנת 2009
מקפת תגמולים - הצהרת הנהלה חתומה לשנת 2009
מקפת תגמולים - דוחות כספיים לשנת 2010
מקפת תגמולים - דוח דירקטוריון לשנת 2010
מקפת תגמולים - סקירת הנהלה לשנת 2010
מקפת תגמולים - דוחות כספיים לשנת 2011
מקפת תגמולים - דוח דירקטוריון לשנת 2011
מקפת תגמולים - סקירת הנהלה לשנת 2011
איילון מקפת תגמולים - דוחות כספיים לשנת 2012
איילון מקפת תגמולים - סקירת הנהלה לשנת 2012
איילון מקפת תגמולים - דוחות כספיים לשנת 2013
איילון מקפת תגמולים - סקירת הנהלה לשנת 2013

  דוח הוצאות ישירות
  מקפת תגמולים - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.09
   מקפת תגמולים - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.09
מקפת תגמולים - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.10
מקפת תגמולים - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.10
מקפת תגמולים - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.11
מקפת תגמולים - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.11
מקפת תגמולים - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.12
מקפת תגמולים - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.12
מקפת תגמולים - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.13

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים