www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותמקפת תגמולים ופיצוייםתקנוןאיילון מקפת תגמולים - תקנון

איילון מקפת תגמולים - תקנון

  להורדת הקבצים
  תקנון מקפת תגמולים ופיצויים - 5.3.08
  אישור האוצר לשינוי תקנון קופה מרכזית לפיצויים - קרן מקפת
  עיקרי השינוי בתקנוני הקופות כפי שאושרו על ידי אגף שוק ההון - 5.3.08
  אישור הממונה על שוק ההון לשינוי התקנון - 5.3.08
  איילון מקפת תגמולים - תקנון דצמבר 2009
איילון מקפת תגמולים - תקנון פברואר 2010
איילון מקפת תגמולים - תקנון אוקטובר 2012
איילון מקפת תגמולים - עיקרי שינויים בתקנון אוקטובר 2012
איילון מקפת תגמולים - תקנון נובמבר 2012

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים