www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותמקפת קרן השתלמותדוחות כספייםדוחות כספיים

דוחות כספיים

דוחות כספיים

  דוח הוצאות ישירות
מקפת השתלמות - דין וחשבון כספי לשנת 2007
מקפת השתלמות - דוח דירקטוריון לשנת 2007
מקפת השתלמות - סקירת הנהלה לשנת 2007
מקפת השתלמות - דוחות כספיים לשנת 2008
מקפת השתלמות - דוחות כספיים לשנת 2009
מקפת השתלמות - דוח דירקטוריון לשנת 2009
מקפת השתלמות - סקירת הנהלה לשנת 2009
מקפת השתלמות - הצהרת הנהלה חתומה לשנת 2009
איילון מקפת השתלמות - דוחות כספיים לשנת 2010
איילון מקפת השתלמות - דוח דירקטוריון לשנת 2010
איילון מקפת השתלמות - סקירת הנהלה לשנת 2010
איילון מקפת השתלמות - דוחות כספיים לשנת 2011
איילון מקפת השתלמות - דוח דירקטוריון לשנת 2011
איילון מקפת השתלמות - סקירת הנהלה לשנת 2011
איילון מקפת השתלמות - דוחות כספיים לשנת 2012
איילון מקפת השתלמות - סקירת הנהלה לשנת 2012
איילון מקפת השתלמות - דוחות כספיים לשנת 2013
איילון מקפת השתלמות - סקירת הנהלה לשנת 2013

  דוח הוצאות ישירות
  מקפת השתלמות - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.09
  מקפת השתלמות - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.09
מקפת השתלמות - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.10
מקפת השתלמות - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.10
מקפת השתלמות - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.11
מקפת השתלמות - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.11
מקפת השתלמות - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.12
מקפת השתלמות - דוח הוצאות ישירות ליום 31.12.12
מקפת השתלמות - דוח הוצאות ישירות ליום 30.6.13

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים