www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותמקפת קרן השתלמותתקנוןאיילון מקפת השתלמות - תקנון

איילון מקפת השתלמות - תקנון

  להורדת הקבצים
  תקנון מקפת השתלמות - 5.3.08
  אישור האוצר לשינוי תקנון קרן השתלמות - קרן מקפת
  עיקרי השינוי בתקנוני הקופות כפי שאושרו על ידי אגף שוק ההון - 5.3.08
  אישור הממונה על שוק ההון לשינוי התקנון - 5.3.08
איילון מקפת השתלמות - תקנון מעודכן ליום 31.12.09
איילון מקפת השתלמות - תקנון פברואר 2010
איילון מקפת השתלמות - תקנון מעודכן ליום 23.3.11
שינויים בתקנונים - יולי 2011
איילון מקפת השתלמות - עיקרי שינוי תקנון אוקטובר 2012
איילון מקפת השתלמות - תקנון אוקטובר 2012

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים