www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותמקפת קרן השתלמותאודותמידע כללי לגבי הקופה

מידע כללי לגבי הקופה

מידע כללי לגבי הקופה

מספר הקופה במס הכנסה – 514

 

מקפת – קרן השתלמות

מקפת קרן השתלמות מיועדת לעצמאים ולשכירים. העמיתים כפופים לתקנות ותנאי מס הכנסה שחלים על קרנות השתלמות.

הסכומים המותרים להפקדה בקרן השתלמות מוגדרים בפקודת מס הכנסה.

להלן הסכומים נכון לסוף שנת 2006

שכירים -           18,852 ₪ לשנה.
בעלי שליטה -     11,316 ₪ לשנה.
עצמאים -          14,910 ₪ לשנה.

ניתן להשתמש בכספים הנצברים למטרות השתלמות בארץ או בחו"ל כבר לאחר 3 שנות חברות בקרן

השתלמות בארץ - ניתן למשוך עד 1/3 מהכספים הצבורים, אחת לשנה, ללא פגיעה בותק המקורי לגבי ההפקדות השוטפות.

השתלמות בחו"ל - ניתן למשוך עד למלוא הצבירה. הוותק ישתנה לתאריך המשיכה.

ההפקדות לקרן ההשתלמות יכולים לשמש כחסכון לכל מטרה וניתן למשכם בתום 6 שנים. עמיתים בגיל הפרישה, יכולים למשוך את הכספים כבר אחרי 3 שנים בפטור ממס.

הכספים ישולמו למוטביו/ליורשיו של עמית שנפטר, בפטור ממס בכפוף להוראות בפתיחה או במידה ואי מוטבים ליורשים על פי צו ירושה.

בעת הצטרפות לקרן ניתן ליהנות מוותק רטרואקטיבי עד תחילת שנת המס בכפוף להסדר התחוקתי. ניתן להפקיד סכום חד פעמי בסוף השנה או לבצע הפקדות מדי חודש.

עמית שכיר ובעל שליטה חייבים בהפקדה חודשית שוטפת.

 

 

 

דמי ניהול ועמלות

 

שיעור דמי הניהול המקסימליים:  2%
שיעור דמי הניהול הממוצע שגבתה הקרן בשנת 2007: 0.78%
שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בשנת 2006: 0.75%

 

 

 

לתשואות מעודכנות של הקופה

  מידע נוסף
  השקעות בצדדים קשורים לרבעון המסתיים ב - 31.3.08

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים