www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותמצוקהרכב השקעותהרכב השקעות

הרכב השקעות

הרכב השקעות
לתשואות מעודכנות של הקופה 

  

לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים 

 

בארבעת הרבעונים האחרונים לא היו עסקאות עם צדדים קשורים. 

  דוח רשימת נכסים
מצוק קופה 953- רשימת נכסים ליום 31.12.09(עדכון באתר:8.4.10)
מצוק - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.12.09
מצוק קופה 953 - רשימת נכסים ליום 31.3.10 (תאריך עדכון:2.6.10)
מצוק - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.3.10
מצוק קופה 953 - רשימת נכסים ליום 30.6.10 (תאריך עדכון:6.9.10)
מצוק - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.6.10
מצוק קופה 953 - רשימת נכסים ליום 30.9.10 (תאריך עדכון:6.12.10)
מצוק - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.9.10

 

  דמי ניהול
  מצוק - דמי ניהול לשנת 2009

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים