www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותמצוקמידע בדבר משיכת כספיםמידע בדבר משיכת כספים

מידע בדבר משיכת כספים

משיכת כספים

כספי התגמולים ניתנים למשיכה אם העמית בן 60 שנים לפחות ולחשבון הגמל ותק של 5 שנים.


כספי עמית שכיר שנצברו עד ה- 31.12.04 ניתנים למשיכה גם לפני גיל 60 בהתאם לתנאי המשיכה
שהיו נהוגים קודם - במקרה של אבטלה במשך 6 חודשים או לאחר 13 חודשי עבודה אצל מעסיק
שאינו מפריש עבור העובד לתגמולים.

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים