www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותרכסהרכב השקעותהרכב השקעות

הרכב השקעות

הרכב השקעות


 

 

 

לצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים

 

 

 

 

 

עסקאות עם צדדים קשורים - בארבעת הרבעונים האחרונים לא היו השקעות בצדדים קשורים.

 

  דוח רשימת נכסים
רכס - רשימת נכסים ליום 31.3.09
רכס - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.3.09
רכס קופה 1138- רשימת נכסים ליום 30.6.09 (תאריך עדכון:15.10.09)
רכס - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.6.09
רכס קופה 1138- רשימת נכסים ליום 30.9.09 (תאריך עדכון:9.12.09)
רכס - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.9.09
רכס קופה 1138- רשימת נכסים ליום 31.12.09(תאריך עדכון 8.4.10)
רכס - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.12.09

  דמי ניהול
רכס - דמי ניהול ויתרת נכסים לשנת 2009

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים