www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותשריון - קופת גמלתקנוןשריון - תקנון

שריון - תקנון

שריון - הרכב השקעות

  להורדת התקנון
  תקנון קופת הגמל שריון - 5.3.08
  עיקרי השינוי בתקנוני הקופות כפי שאושרו על ידי אגף שוק ההון - 5.3.08
  אישור הממונה על שוק ההון לשינוי התקנון - 5.3.08

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים