www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותשריון - קופת גמלמידע בדבר משיכת כספיםמשיכת כספים

משיכת כספים

כספי התגמולים ניתנים למשיכה אם העמית בן 60 שנים לפחות ולחשבון הגמל ותק של 5 שנים.


כספי עמית שכיר שנצברו עד ה- 31.12.04 ניתנים למשיכה גם לפני גיל 60 בהתאם לתנאי המשיכה
שהיו נהוגים קודם - במקרה של אבטלה במשך 6 חודשים או לאחר 13 חודשי עבודה אצל מעסיק
שאינו מפריש עבור העובד לתגמולים.

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים