www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותסמדר - קרן השתלמותהרכב השקעותסמדר - הרכב השקעות

סמדר - הרכב השקעות

סמדר - הרכב השקעותלצפייה בדוחות החודשיים של 12 החודשים החולפים


  
סמדר - דמי ניהול ויתרת נכסים לשנת 2012
סמדר - דוח צדדים קשורים ליום 30.9.12
סמדר - דוח צדדים קשורים ליום 31.12.12
סמדר - דוח צדדים קשורים ליום 31.3.13
סמדר - דוח צדדים קשורים ליום 30.6.13

  דוח רשימת נכסים
סמדר קופה 398 - רשימת נכסים ליום 31.12.12 (תאריך עדכון:9.4.13)
סמדר - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.12.12
סמדר קופה 398 - רשימת נכסים ליום 31.3.13 (תאריך עדכון:9.6.13)
סמדר - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 31.3.13
סמדר קופה 398 - רשימת נכסים ליום 30.6.13 (תאריך עדכון:8.9.13)
סמדר - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.6.13
סמדר קופה 398 - רשימת נכסים ליום 30.9.13 (תאריך עדכון:10.12.13)
סמדר - אישור רוח לרשימת נכסים ליום 30.9.13

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים